ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

เขตเลือกตั้งที่ ๑ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

      ด้วย นายสฤษดิ์ ศรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 2566 ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ภายใน 60 วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดพ้นจากตำแหน่ง

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก   สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังต่อไปนี้

              ๑.  วันเลือกตั้ง วันที่  ๔   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖

              ๒.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่  ๒๔  เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๖  ถึงวันที่  ๒๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖   เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.

              ๓.  สถานที่รับสมัคร  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  

              ๔.  จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน  ๑  คน

              ๕.  การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เป็นเขตเลือกตั้ง

              ๖.  เขตเลือกตั้ง มีจำนวน    ๑   เขตเลือกตั้ง ดังนี้

                   ๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดที่จะมีการเลือกตั้ง ๑ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางโตนด 

              ๗.  หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

                   ๗.๑   บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๗.๒   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๗.๓   ใบรับรองแพทย์

                   ๗.๔   ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่านตำบล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

                   ๗.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน  ๑๒  รูป

                   ๗.๖   หลักฐานการศึกษา (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  

                ๗.๗   หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๓ ปีภาษี ๒๕๖๔ และปีภาษี ๒๕๖๕ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒)

                   ๗.๘   หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

        ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗                             

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

                                                         

                                                      นายณรงค์ศักดิ์  แทนบุญ

                  (ผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้287
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2808
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้287
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว449347
mod_vvisit_counterเดือนนี้646038
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1621294
mod_vvisit_counterทั้งหมด9796857

We have: 43 guests, 1 bots online
IP: 35.172.164.32
วันนี้: มิ.ย. 10, 2023 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280