ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

                                                                                             

     ด้วยนายสีหเดช ไกรคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดพ้นจากตำแหน่ง

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก   สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ดังต่อไปนี้

              ๑.  วันเลือกตั้ง วันที่  ๒๑   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖

              ๒.  ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่  ๑๐ เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๖  ถึงวันที่  ๑๔  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖   เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.

              ๓.  สถานที่รับสมัคร  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  .

              ๔.  จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน  ๑  คน

              ๕.  การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เป็นเขตเลือกตั้ง

              ๖.  เขตเลือกตั้ง มีจำนวน    ๑   เขตเลือกตั้ง

              ๗.  หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

                   ๗.๑   บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มี

รูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ๗.๒   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๗.๓   ใบรับรองแพทย์

                   ๗.๔   ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่านตำบล จำนวน ๒,๕๐๐ บาท

                   ๗.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน  ๒๔  รูป

                   ๗.๖   หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  หรือหลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา  พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                ๗.๗   หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๓ ปีภาษี ๒๕๖๔ และปีภาษี ๒๕๖๕ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๒)

                   ๗.๘   หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น

        ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗                             

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

                                                         

                                                      นายณรงค์ศักดิ์  แทนบุญ

                  (ผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด)

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้299
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2808
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้299
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว449347
mod_vvisit_counterเดือนนี้646050
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1621294
mod_vvisit_counterทั้งหมด9796869

We have: 44 guests, 1 bots online
IP: 35.172.164.32
วันนี้: มิ.ย. 10, 2023 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280