วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนสมานฉันท์ ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง"พันธกิจ

๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำให้ได้มาตราฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
๔. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเมืองalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseนายสราวุธ คุ้มบือ
นายก อบต.บางโตนด

เบอร์โทร 098-848-1567 

QR Code
อบต.บางโตนด

 
ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร 0-3247-1280